Ασματική Ακολουθία των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών των εν τω Αγιώνυμω Όρει του Άθω Διαλαμψάντων

Κωδικός: BI3527
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
17.00€
Για Τηλεφωνικές Παραγγελίες από Άγιον Όρος: 23770 22389 (8:30 - 15:00)

Ασματική Ακολουθία των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών των εν τω Αγιώνυμω Όρει του Άθω Διαλαμψάντων

    «Όρος πίον Όρος τετυρωμένον» κατά τον Προφητάνακτα Δαβίδ, εν ω ο Θεός ευδόκησε, και η Πάναγνος αυτού Μήτηρ ηρετίσατο, ανεδείχθη αληθώς ο Αγιώνυμος και ουρανογείτων Άθως.
    Το ευλογημένον τούτο Όρος, το οποίον εδόθη «ως μερίς απόλεκτος και όρος κληρονομίας» εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον παρά του Υιού αυτής, προς κατοικίαν εκείνων, οίτινες θα αρνηθώσι τον κόσμον και θα ζήσουν ως μοναχοί, ελαμπρύνθη και υπερυψώθη υπέρ παν άλλο Όρος της γης, διότι εν αυτώ πλήθος Οσίων Πατέρων, γνωστών και ανωνύμων, ως άλλη «παρεμβολή Θεού» κατά την θείαν φωνήν, κατά διαφόρους χρόνους ηγωνίσθησαν και έδοξασαν τον  Θεόν, και ηγιάσθησαν παρ’ αυτού, και εμπλουτίσθησαν διά ποικίλων χαρισμάτων και θαυμάτων, δι’ ων ευεργετούσι διά παντός της οικουμένης τα πληρώματα.
    Ούτοι οι μακάριοι Πατέρες, ως άλλοι άγγελοι, υπερφυώς ηγωνίσθησαν εις διάφορα μέρη του Αγιωνύμου Άθω, και διά των ασκητικών ιδρώτων και αειρύτων δακρύων κατήρδευσαν και επότισαν αυτόν, και ανέδειξαν τούτον όντως νοητόν λειμώνα και ευθαλέστατον παράδεισον της αγγελικής πολιτείας, και πάσης ασκητικής αρετής.

Σελίδες: 139
Διαστάσεις: 21 x 28 εκ.